Skip links

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. odpowiada za zaległości podatkowe

Od wielu lat krąży mit, że założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością całkowicie zwalnia właścicieli spółki z odpowiedzialności własnym majątkiem za zobowiązania spółki. Po części jest to prawda, ale sprawa się komplikuje, gdy właściciel spółki jest jednocześnie członkiem zarządu.

Artykuł 116 § 1 Ordynacji Podatkowej

Zgodnie z art. 116 § 1 ordynacji podatkowej za zaległości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna, a członek zarządu:

1. nie wykazał, że:

a) we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne

b) niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy;

2. nie wskazuje mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jak zabezpieczyć majątek członków zarządu?

Są dwie najprostsze możliwości. Pierwsza możliwość to zakup polisy D&O, zwanej również OC zarządu lub OC Władz Spółki. Ubezpieczającym jest spółka, a ubezpieczonymi zarząd spółki, dyrektorowie, managerowie i szeroko pojęta kadra kierownicza spółki. Niestety w ostatnim czasie zakup polisy D&O stał się nieco trudniejszy, w związku z zaostrzeniem procedur oceny ryzyka w większości towarzystw ubezpieczeniowych. Drugą możliwością jest zakup naszej polisy Allianz Podatnik z rozszerzeniem o klauzulę nr 2. Polisa ta oprócz standardowego sfinansowania pomocy prawnej w związku z prowadzeniem sporu podatkowego pozwoli również na sfinansowanie pomocy prawnej dla członków zarządu podczas postępowania egzekucyjnego.