Skip links

Czym są puste faktury?

Pojęcie “puste faktury” funkcjonuje od wielu lat, a najczęściej pojawia się w mediach, gdy te informują o rozbiciu  zorganizowanych grup przestępczych, których celem było wyłudzanie podatku VAT. Pojęcie to jednak nie jest nigdzie zdefiniowane, należy się więc posługiwać licznym orzecznictwem sądowym oraz interpretacjami organów podatkowych. Pustą fakturę należy zdefiniować jako dokument potwierdzający sprzedaż, która w rzeczywistości się nie odbyła. Jest to oczywiście przestępstwo.

Jakie sankcje?

W art. 108 ust. 1 o VAT jest zapisane, że że w sytuacji, gdy osoba prawna, że jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest zobowiązana do jego zapłaty. Jeżeli faktura nie zostanie anulowana lub skorygowana (zanim dowie się o tym skarbówka) może zostać naliczona dodatkowa 100% sankcja, którą będzie objęta część zaniżenia lub zawyżenia kwoty VAT dotycząca podatku naliczonego wynikającego z tych faktur. Co więcej samo posłużenie się taką fakturą jest traktowane jako wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Należy jeszcze wspomnieć o art. 271a KK, który mówi, że każdy, kto wystawia lub używa faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych, mogących mieć znaczenie dla ustalenia wysokości podatku lub jego zwrotu, może podlegać karze pozbawienia wolności nawet do 25 lat.