Skip links

Czym jest polityka rachunkowości?

Ustawowa definicja polityki rachunkowości mówi, że jest to zbiór zasad wybranych i stosowanych przez jednostkę, które są dopuszczone ustawą oraz opisanych w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości (MSR). Celem wdrożenia polityki rachunkowości jest stworzenie jasnych i przejrzystych zasad, do których stosować muszą się służby księgowe w przedsiębiorstwie. Ma ona również ułatwić pracę organów kontrolujących.

Kto musi mieć wdrożoną politykę rachunkowości?

Każda jednostka, która prowadzi księgowość w formie ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość) jest zobligowana do stworzenia polityki rachunkowości. Oznacza to, że spółki kapitałowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia muszą ją mieć. Co więcej, jeżeli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę osobową i przekraczamy limit przychodu, przez co prawo obliguje nas do rozpoczęcia prowadzenia ewidencji księgowej w formie ksiąg rachunkowych, musimy wdrożyć w firmie politykę rachunkowości.

Co grozi za brak polityki rachunkowości?

Politykę rachunkowości sporządza kierownik jednostki. Za brak wdrożenia polityki rachunkowości grozi kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Jest to bowiem traktowane przez organy podatkowe jako nierzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych, a przestępstwo jest ścigane na podstawie kodeksu karnego skarbowego. Tutaj pragniemy przypomnieć, że polisa Allianz Skarbowy pozwala na zrefundowanie wszystkich kar grzywien nałożonych na ubezpieczonego na podstawie kodeksu karnego skarbowego.