TWOJA TARCZA SKARBOWA

Z klauzulą karną od dnia 21 maja 2015

Allianz Skarbowy to odświeżony produkt karnoskarbowy. Zapewnia Ubezpieczonemu pomoc w dwóch obszarach:

 • Ochrony Prawnej polegającej na organizacji i refundacji kosztów w przypadku zarzutów karnoskarbowych, czyli pokrywane są koszty adwokata, koszty sądowe oraz koszty biegłych i ekspertyz. Polisą zapewniona jest również refundacja nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (także w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności). Nowością jest refundacja kosztów poniesionych w związku z obroną dobrego imienia
 • Odpowiedzialności Cywilnej, gdzie pokrywane są wszystkie roszczenia kierowane przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych (na zasadach określonych w KP). W takim samym wymiarze pokrywane są również roszczenia jednego mocodawcy, gdy osoba wykonująca czynności księgowe / kadrowe pełni je na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (zlecenie, samozatrudnienie). W ramach części OC pokrywane są także koszty odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych

Rozwiązanie to zapewnia:

 • pokrycie kosztów adwokata w sprawie karnoskarbowej,
 • pokrycie wysokich kosztów prowadzenia sprawy karnoskarbowej przed sądem,
 • refundację kar, mandatów oraz grzywien,
 • pokrycie roszczeń pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności księgowych / kadrowych

Co jeszcze jest w zakresie ubezpieczenia?

 • zbadanie zasadności postawionych zarzutów,
 • możliwość samodzielnego wyboru adwokata lub
 • możliwość skorzystania z rekomendowanych adwokatów specjalizujących się w prawie karnoskarbowym,
 • możliwość wyboru sumy ubezpieczenia -  nawet do 500 tys. zł,
 • pokrycie kosztów obrony dobrego imienia.

Dodatkowe zabezpieczenie w postaci KLAUZULI KARNEJ:

 • finansowanie kosztów obsługi postępowań karnych za czyn zabroniony w sprawach z Kodeksu Karnego, popełnionych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych,
 • ochrona maksymalnie dwóch postępowań dotyczących Ubezpieczonego,
 • pokrywane są koszty prowadzenia obrony Ubezpieczonego przez adwokata przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed polskimi sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym,
 • nie są pokrywane kary finansowe w konsekwencji zarzutów karnych

Dla kogo to rozwiązanie?

 • członków zarządu
 • właścicieli firm
 • dyrektorów finansowych oraz głównych księgowych
 • pracowników działu księgowości i działu płac oraz osób wykonujących te czynności na podstawie umów cywilnoprawnych
 • prokurentów
 • innych osób w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialnych za sprawy podatkowe w firmie

Każda z w/w osób może mieć przedstawione zarzuty karnoskarbowe. Jedni będą odpowiadać za bezpośrednie sprawstwo, inni za kierownictwo sprawcze (członkowie zarządu), a jeszcze inni za brak należytej kontroli.

 

Zakres ochrony w ubezpieczeniu Allianz Skarbowy ilustruje poniższy rysunek:

 

Chcesz zawrzeć ubezpieczenie? Wyślij formularz obok "Zadaj pytanie"

 

 

 

Formularz kontaktowy

Imię i Nazwisko *
Telefon *
Adres e-mail *
Kod pocztowy oraz Miasto *
Temat: *
Treść zapytania:
*podanie tych informacji pozwoli nam na kontakt z Panią / Panem właściwej osoby
 

Masz pytanie?

W ciągu 24 godzin pracownik Risk Partner skontaktuje się z Tobą

Zadaj pytanie

Dołącz do nas na Facebooku

Odwiedź nasz profil