Skip links

W jaki sposób Allianz Skarbowy i Allianz Podatnik uzupełniają zakres ubezpieczenia D&O (OC Członków Zarządu)?

Odpowiedzialność członków zarządu

Funkcja członka zarządu to nie tylko szerokie kompetencje do działania w imieniu spółki, ale także wynikająca z nich duża odpowiedzialność. Należy pamiętać, że podlega ona sankcjom regulowanym przez szereg przepisów prawa jak chociażby kodeks cywilny, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, kodeks spółek handlowych, kodeks pracy, itd. To także odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki i rachunkowość jednostki wynikająca chociażby z ordynacji podatkowej czy ustawy o rachunkowości.

Na rynku są produkty ubezpieczeniowe, które zabezpieczają takie ryzyko, chociażby ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu – D&O (ang. Directors and Officers). Jest to ochrona dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie spółki związana z ich działaniami, zaniechaniami czy błędnymi decyzjami wynikających z ich działań menedżerskich.

Szerszy zakres ochrony ubezpieczeniowej dla członków zarządu

Jednak dostępne polisy D&O nie zabezpieczają w pełni odpowiedzialności karnoskarbowej członków zarządu i władz spółki. Wprawdzie pokrywane są koszty obrony w przypadku postawienia zarzutów karnych skarbowych, ale w ramach ochrony ubezpieczeniowej OC Członków Zarządu jest istotne wyłączenie odpowiedzialności wynikającej z kar nałożonych na podstawie  Kodeksu Karnego Skarbowego.

Zatem uzupełnieniem w tym obszarze będzie Allianz Skarbowy, który pozwala zabezpieczyć zarząd i wszystkich pracowników firmy wykonujących i nadzorujących czynności księgowe w zakresie refundacji kar, grzywien i mandatów nakładanych na podstawie kodeksu karnego skarbowego.

Koszty obrony i kary finansowe

  1. Koszty obrony w sprawach karnych skarbowych i karnych:
  • D&O w przypadku uznania Ubezpieczonego za osobę winną popełnienia winy umyślnej Ubezpieczyciel ma prawo wystąpić z regresem do Ubezpieczonego (o zwrot poniesionych na obronę kosztów)
  • Skarbowy brak regresu w przypadku uznania Ubezpieczonego za osobę winną (bez względu na to czy wina była nieumyślna czy umyślan)
  1. W Skarbowym refundacja kar finansowych wynikających z postępowania karnoskarbowego czego nie ma w ubezpieczeniach D&O (w D&O pokrywane są kary administracyjne)
  2. Odsetki od zaległego podatku:
  • Skarbowy roszczenie do trzykrotności wynagrodzenia w stosunku do Pracownika, który naraził Pracodawcę na stratę finansową
  • D&O roszczenie Spółki do Członka Zarządu o utracone korzyści dla spółki

D&O a Allianz Podatnik

Jest jeden element wspólny polisy D&O a polisy Allianz Podatnik. Jest nim klauzula nr 2. Pozwala ona na zapewnienie ochrony prawnej dla ubezpieczonego członka zarządu w sytuacji, gdy ten w czasie określonym w przepisach prawa nie złożył do sądu wniosku o upadłość spółki, mimo wiedzy o trudnej sytuacji finansowej w przedsiębiorstwie. Bardzo ważnym elementem tej klauzuli jest nielimitowana suma ubezpieczenia.