Skip links

Ochrona Podatkowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Cztery lata temu przygotowaliśmy specjalny pakiet ubezpieczeń dedykowany Jednostkom Samorządu Terytorialnego. W skład pakietu wchodzi Allianz Podatnik i Allianz Skarbowy oraz fakultatywnie Allianz Doradca.

Co wyróżnia ten pakiet?

Są dwa elementy wyróżniające ten pakiet spośród standardowych polis. Polisę Allianz Podatnik (które jest dostępna zarówno w wersji podstawowej – 3 spory podatkowe w zakresie ubezpieczenia, oraz w wersji rozszerzonej – 3 spory podatkowe oraz 3 spory z ZUS w zakresie ubezpieczenia) rozszerzamy o dodatkowe 3 spory w zakresie dyscypliny finansów publicznych. Oznacza to, że gdyby któremuś z pracowników ubezpieczonej jednostki zostały postawione zarzuty złamania bądź naruszenia dyscypliny finansów publicznych, to dzięki polisie otrzyma on wsparcie prawników, którzy będą go reprezentować w postępowaniu. To rozszerzenie, podobnie jak zakres podstawowy polisy, charakteryzuje się brakiem górnej granicy sumy gwarancyjnej. Pełnomocnik reprezentujący Klienta w postępowaniu pochodzi z Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy.

 

Jaki jest zakres ochrony tego rozszerzenia?

 

Dzięki temu rozszerzeniu ochroną ubezpieczeniową są objęte koszty związane ze sporządzaniem projektów pism w postępowaniu prowadzonym przez rzecznika dyscypliny, postępowaniu przed komisją orzekającą, postępowaniu odwoławczym przed Główną Komisją Orzekającą oraz sądami właściwymi przedmiotowo w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (WSA, NSA), w tym w szczególności koszty:

− sporządzania wyjaśnień oraz wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym,

− sporządzania odwołań od orzeczeń komisji orzekających,

− sporządzania zażaleń, skarg i skarg kasacyjnych,

− sporządzania wszelkich innych pism w postępowaniach.

 

Allianz Skarbowy

 

W ramach pakietu polisę Allianz Skarbowy uzupełniamy o zmienioną treść klauzuli karnej, którą rozszerzamy o ochronę, którą potrzebują osoby pełniące będące funkcjonariuszem publicznych w rozumieniu przepisów prawa:

218-221 (oskarżenia o naruszenie praw pracowniczych), art. 228 (oskarżenie o sprzedajność), art. 231 (oskarżenie o nadużycie funkcji), art. 265-269a (oskarżenie dotyczące ochrony informacji), art. 271 (oskarżenie o poświadczenie nieprawdy), art. 305 (oskarżenie o utrudnianie przetargu) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny oraz art. 49-54a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (przepisy karne dotyczące danych osobowych), popełniony w związku z wykonywaniem czynności funkcjonariusza publicznego przez Ubezpieczonego, bez względu na moment samego działania lub zaniechania.

 

Dzięki temu pakietowi jesteśmy w stanie zapewnić maksymalną ochronę zarówno Jednostce Samorządu Terytorialnego jak i Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta, Staroście, Dyrektorowi Szkoły, Dyrektorowi Zakładu Budżetowego, Skarbnikowi, wszystkim Księgowym oraz innym osobom, na których ciąży ryzyko odpowiedzialności za czynności wykonywane jako funkcjonariusz publiczny.