Skip links

Jakie kary za przestępstwa z KKS grożą w 2021 roku?

Kwoty grzywien i kar pieniężnych za wykroczenia i przestępstwa skarbowe są wyznaczane
na podstawie aktualnego minimalnego wynagrodzenia.

W roku 2021 jest ono na poziomie 2.800 zł.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe

Wykroczeniem może być czyn zabroniony, jeśli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej nie przekracza 5krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia
w momencie jego popełnienia, czyli w roku 2021 jest to wartość 14.000 zł.

Kara grzywny za wykroczenie skarbowe jest określana kwotowo.

Na podstawie art. 48 kks kara grzywny w przypadku wykroczeń skarbowych może być wymierzona
w granicach od 1/10 do 20krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia
(chyba, że KKS stanowi inaczej) czyli od kwoty 280 zł do kwoty 56.000 zł.

Odnosząc to do §7 ust. 3 OWU Allianz Skarbowy

Koszty pomocy prawnej będą refundowane w granicach od 560 zł do 112.000 zł

Koszty kar finansowych będą refundowane do podlimitu 50% wybranej sumy ubezpieczenia.

Kara grzywny za przestępstwo skarbowe

Gdy orzeczona jest kara grzywny za przestępstwo skarbowe sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej (art. 23 KKS) – najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720 (chyba, że KKS stanowi inaczej).

Warto pamiętać, że ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia ani wyższa od jej 400krotności.

W 2021 roku stawka dzienna mieści się w granicach kwot: od 93,33 zł do 37.332 zł. Zatem kara
grzywny może być orzeczona w granicach kwot: od 933,30 zł do 26.879.040 zł.

Odnosząc to Allianz Skarbowy

Koszty pomocy prawnej będą refundowane w granicach sumy ubezpieczenia.

Koszty kar finansowych będą refundowane do podlimitu 50% wybranej sumy ubezpieczenia lub w opcji grupowej, przy wykupieniu zniesienia podlimitu, do sumy ubezpieczenia.

Wysokość kar za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

Wykroczenia 2021 rok
Granica między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym (5-krotność minimalnego
wynagrodzenia)
14.000 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez urząd skarbowy mandatem (od 1/10
do 2-krotności minimalnego wynagrodzenia)
od 280 zł do 5.600 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem (od 1/10 do 20-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 280 zł do 56.000 zł
Grzywna za wykroczenie skarbowe wymierzona przez sąd nakazem (od 1/10 do 10-krotności minimalnego wynagrodzenia) od 280 zł do 28.000 zł
Przestępstwa 2021 rok
Stawka dzienna od 93,33 zł do 37.332 zł
Grzywna za przestępstwo skarbowe wymierzona przez sąd wyrokiem lub nakazem od 933,30 zł do 26.879.040 zł