Skip links

Grupowy Allianz Skarbowy

Czym jest polisa Grupowy Allianz Skarbowy?

Grupowy Allianz Skarbowy to polisa, która weszła na rynek na wiosnę 2018 roku. Stanowi specyficzną, bo bezimienną wersję istniejącej od 2007 roku polisy Allianz Skarbowy, wcześniej znanej jako Allianz Księgowy. Do 2018 roku istniała wyłącznie możliwość zawarcia imiennej polisy, to znaczy jedna polisa = 1 ubezpieczony. Bezimienną konstrukcję polisy Grupowy Allianz Skarbowy można porównać do standardowej polisy OC Władz Spółki (D&O): ubezpieczającym jest spółka, natomiast ubezpieczonymi są osoby fizyczne, które wykonują w spółce czynności księgowe oraz czynności zarządcze. Katalog osób ubezpieczonych nie jest zatem zamknięty. Ubezpieczonymi będą zatem członkowie zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy, księgowi, specjaliści ds. kadr i płac, ale także inne osoby, o których nie myślimy w pierwszej kolejności jako o osobach, które wykonują czynności księgowe. Takie czynności może wykonywać np. sprzedawca wystawiając paragon czy przedstawiciel handlowy wystawiając fakturę. Takie osoby są również objęte ochroną ubezpieczeniową. Dzięki swojej bezimienności, a co za tym idzie braku konieczności sporządzania imiennej listy osób objętych ochroną osoby ubezpieczone unikają konieczności zapłacenia podatku PIT od kwoty składki, która na nie przypada, a także składek ZUS. Te słowa potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 594822/I z dnia 1 grudnia 2020 roku, a do jej słów odnosiły się między innymi Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Ubezpieczeniowa.

Jaka jest idea ubezpieczenia?

Ideą tego ubezpieczenia, tak jak i wersji imiennej, jest po pierwsze: zapewnienie refundacji kosztów adwokata w przypadku postępowania karnoskarbowego oraz postępowania karnego w zakresie spraw gospodarczych; po drugie zapewnienie refundacji kosztów grzywien oraz mandatów nałożonych na ubezpieczonego na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego; po trzecie pokrycie roszczenia pracodawcy do ubezpieczonego wykonującego czynności księgowe.

Grupowy Allianz Skarbowy a polisa D&O

Grupowego Allianz Skarbowego część brokerów traktuje jako doubezpieczenie do polisy D&O. I słusznie. Są dwa elementy odróżniający naszą propozycję od polisy D&O. Pierwszym elementem jest brak wyłączenia winy umyślnej – nawet jeżeli ubezpieczony będzie oskarżony za przestępstwo umyślne, a w dalszej kolejności skazany prawomocnym wyrokiem za działanie umyślne – jest chroniony. Co za tym idzie w polisie Grupowy Allianz Skarbowy nie ma regresu, który jest wadą polisy D&O. W przypadku winy umyślnej ubezpieczyciel w polisie D&O będzie żądał zwrotu pieniędzy, które ubezpieczyciel wyłożył na sfinansowanie kosztów ochrony prawnej. W polisie Allianz Skarbowy taka sytuacja nie ma miejsca. Drugim elementem odróżniającym naszą propozycję od polisy OC Władz Spółki jest możliwość zrefundowania grzywien oraz mandatów nałożonych na podstawie przepisów Kodeksu Karnego Skarbowego. Tego nie zapewni żaden ubezpieczyciel w polisie D&O.

W przypadku szkody ubezpieczony ma dowolność w wyborze adwokata, który ma reprezentować jego interesy w postępowaniu. Oczywiście adwokat musi być zaakceptowany przez ubezpieczyciela, a koszty jego pracy powinny być zbliżone do stawek rynkowych.

Rozszerzenia polisy

Dzięki sygnałom od brokerów oraz klientów na bieżąco dostosowujemy nasze ubezpieczenia do potrzeb oraz realiów rynkowych. Ostatnimi rozszerzeniami, które wdrożyliśmy do polisy Grupowego Allianz Skarbowego są:

  • możliwość zniesienia podlimitu na kary,
  • możliwość ubezpieczenia osób, które odeszły z ubezpieczonej firmy lub odchodzą w okresie trwania polisy,
  • ubezpieczenie promotorów w rozumieniu przepisów o raportowaniu schematów podatkowych (MDR).

Co jest potrzebne do przygotowania oferty?

Do przygotowania oferty na ubezpieczenie Grupowy Allianz Skarbowy potrzebujemy:

  • NIP Klienta
  • Informację nt. przychodów netto ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok obrotowy
  • Informację, czy spółka chce ubezpieczyć wyłącznie siebie, czy również spółki – córki / grupę kapitałową.

Do przygotowania oferty nie bierzemy pod uwagę liczby pracowników ani liczby osób pracujących w dziale księgowości.